Podmínky užití a zásady ochrany osobních údajů

Podmínky užití a zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány v souvislosti s používáním webových stránek www.cavlmz.eu (dále jen „Webové stránky”).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, (dále jen „ČAVLMZ“ nebo „správce“), se sídlem GUARANT International spol. s.r.o., Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9, IČ: 48512320, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 66401.

Při zpracování osobních údajů proto postupujeme tak, abychom:

  • zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
  • zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;

ČAVLMZ se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Co shromažďujeme?

Všeobecně není použití našich webových stránek podmíněno poskytnutím žádných osobních dat. Můžeme ovšem vaše osobní data požadovat za účelem toho, abyste mohli plně využívat naši nabídku. ČAVLMZ shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje návštěvníků webové stránky

  • technická data: automaticky sbírané informace prostřednictvím souborů cookies – podrobnosti můžete zjistit zde
  • záznamy a informace týkající se případné Vaší komunikace s ČAVLMZ;
  • v případě Vašeho členství v ČAVLMZ, též osobní údaje člena asociace (podrobnosti – dle Stanov ČAVLMZ)

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím Webové stránky a komunikace s námi.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní data využijeme pouze k vyhovění vašim přáním a požadavkům, tj. běžně pro odpovědi na vaše dotazy, v souvislosti s vaší online přihláškou nebo pro zasílání zpravodaje, k jehož odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii (není-li uvedeno jinak).

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně odkazů na záložky sociálních sítí. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami
nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Veškerý obsah Webové stránky je poskytován bez záruky a ČAVS nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním Webové stránky, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní data budou poskytnuta třetím stranám, pouze pokud to bude nezbytné pro náš smluvní vztah, pokud jste k tomu dali předchozí souhlas nebo pokud je poskytnutí vyžadováno právními předpisy. Jestliže je poskytnutí osobních dat externímu poskytovateli služeb nezbytné pro poskytnutí služeb nebo vyhovění požadavku, zajistíme pomocí vhodných technických a organizačních opatření, že budou dodržována zákonná opatření týkající se ochrany osobních dat. Navíc našim externím poskytovatelům služeb uložíme povinnost dodržovat příslušná zákonná opatření o ochraně osobních dat, nakládat s osobními daty důvěrně a smazat je bez zbytečné prodlevy ihned poté, co již nejsou zapotřebí.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit: Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).
Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. POKUD SE ZPRACOVÁNÍM NESOUHLASÍTE, MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A MY PROVEDEME ODPOVÍDAJÍCÍ POSOUZENÍ A PŘÍPADNĚ OSOBNÍ ÚDAJE PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT.

Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci e-mailem na cavlmz@cavlmz.cz nebo písemně na: Senator Travel s.r.o., Korunní 810/104, Budova D, 101 00 Prague 10.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.