V souvislosti se vzrůstající úrovní chovu fretek i rozvoje možností medicíny těchto savců se setkáváme také se vzrůstající incidencí nádorových onemocnění. Výskyt jednotlivých nosologických jednotek je ve srovnání s psem a kočkou poněkud odlišný. Naopak možnosti diagnostiky – laboratorní vyšetření, zobrazovací diagnostiky – a terapie – chirurgické řešení, chemoterapie, příp. radioterapie kopírují možnosti, které máme rutinně zavedené u psů a koček.

Inzulinom

Inzulinom patří mezi nejčastější onemocnění fretek středního a vyššího věku. Jedná se o nádorové onemocnění ß-buněk pankreatu (adenom, karcinom), které produkuje nadbytečné množství inzulinu, což vede k zvýšené utilizaci glukozy a snížení glukoneogeneze v játrech.

Mezi nejčastější klinické příznaky patří slinění, zvracení, celková slabost pacienta nebo ataxie zádi, epileptiformní záchvaty a poruchy chování – dezorientace, náhlá agresivita, netypická vokalizace.
Diagnostika: vzhledem k tomu, že se jedná o tumor malé velikosti (průměrná velikost je cca 2mm), je zobrazení pomocí USG víceméně nereálné, stejně jako jeho palpace. V případě potřeby lze zvážit vyšetření pacienta CT nebo SPECT. Diagnostická je hypoglykémie (< 70 mg/dl), někdy doplněná o stanovení hladiny inzulinu v séru (ne vždy je z technických důvodů proveditelná) v kombinaci s anamnestickými údaji a klinickým vyšetřením. V případě nejednoznačného výsledku je vhodný opakovaný odběr krve po 4hodinové hladovce. Současně často nacházíme i splenomegalii (jako náhodný nález) a velmi často i tumory nadledvinek jako souběžné onemocnění.

Terapie: terapii volíme podle stavu pacienta. U pacienta v dobrém stavu do 6. roku věku volíme chirurgické odstranění inzulinomu. Chirurgií dosahujeme dočasné (někdy i dlouhodobé) remise onemocnění. V případě starších pacientů a pacientů v horším klinickém stavu je vhodnější konzervativní terapie sestávající z dietních opatření (4-6x denně pravidelné krmení potravou s vysokým obsahem živočišných bílkovin a co nejmenším sacharidovou složkou), podávání diazoxidu (5-20mg/kg 2-3x denně), prednisonu (0,5-1mg/kg 2x denně), případně jejich kombinací, která nám umožní nižší dávkování prednisonu.

Prognóza: doba přežitelnosti se pohybuje přibližně mezi 6-24 měsíci podle typu a počtu tumorů.

Lymfom (=Lymfosarkom)

Jedná se o proliferaci neoplastických lymfocytů v měkkých tkáních, zejména jsou postižené mízní uzliny, kostní dřeň a viscerální orgány. Jedná se o další velmi významné onkologické onemocnění u fretek. Nejčastěji jsou postiženi jedinci mezi 2. – 5. rokem věku s tím, že mladší jedinci mívají high-grade lymfom s postižením viscerálních orgánů, zejména mediastinálních mízních uzlin, brzlíku, sleziny a jater, ve středním věku (4. – 7. rok) vídáme multicentrickou formu lymfomu a u starých jedinců je možná high- i low-grade forma onemocnění.

Klinické příznaky záleží na formě onemocnění a lokalizaci. Mezi běžné řadíme nespecifické příznaky jako anorexie, apatie, ztráta hmotnosti, zvracení, regurgitace, intolerance zátěže a abdominální diskomfort (hepatomegalie, splenomegalie, ascites).

Diagnostika: FNAC mízní uzliny nebývá diagnostická kvůli masivnímu tukovému pouzdru, které obklopuje MÚ Vhodnější je proto biopsie. Biochemický a hematologický obraz: anémie, lymphocytosa (častěji) nebo lymphopenie (častější u starších fretek), příp. i neutropenie a trombocytopenie, elevace ALT, ALP. Vyšetření kostní dřeně v případě neregenerativní anémie, cytopenie nebo při přítomnosti abnormálních lymfocytů. Doporučené vyšetření DH pomocí RTG, abdomen RTG nebo USG pro detekci lymfadenomegalie, abdominální efuze, hepatomegalie, častým nálezem je splenomegalie.

Terapie: možnosti chemoterapie – vychází se z protokolů pro kočičího pacienta. Nejpoužívanější je kombinace prednison, vinkristin, cyklophosphamid (+ asparagináza v případě periferní lymfadenopatie), jako rescue protokol je používaná kombinace doxorubicinu s prednisonem. Samotné kortikosteroidy jsou účinné jen krátkodobě (2 měsíce). Nežádoucí účinky podávání chemoterapie u fretčích pacientů zahrnují anorexii, letargii, slabost, zvracení a zvýšené línání. Laboratorně nacházíme leukopenii, neutropenii.

Neoplazie kůže

Neoplazie u kůže jsou u fretek velice častým nálezem, mezi nejčastější patří mastocytom, basaliom, skvamocelulární karcinom a adenokarcinom. Méně často nacházíme fibrom, fibrosarkom, hemangiom, hemangiosarkom, kožní lymfom, myxom, myxosarkom a histiocytom.

Mastocytom

U fretek se na rozdíl od psa téměř vždy jedná o benigní lézi, u které jsou metastáze velmi vzácné. Je velmi častým nálezem u fretek středního věku (cca 4 roky) a patří mezi nejčastější tumory kůže. Klinicky nacházíme pruritické ulcerované léze různé velikosti ve formě papul nebo nodulů, často pokryté tmavými krustami. Mezi predispoziční místa patří hlava a oblast krku. Ojedinělým vedlejším nálezem je splenomegalie.

Diagnostika: pomocí FNAC, potvrzení diagnózy odebráním bioptického vzorku. Vzhledem k velikosti lézí je doporučená chirurgická excize novotvaru, narozdíl od mastocytomu u psa se neuvádí nutnost širokého okraje. Kompletní odstranění mastocytomu u fretek je kurativní. V případě nálezu splenické formy je nutná parciální nebo kompletní splenektomie.

Terapie: chemoterapie v případech mastocytomu není nutná, ve vzácných případech mestastazí se doporučuje použít protokoly pro kočky.

Basaliom

Basaliomy jsou tuhé, prominující alopetické útvary, které nacházíme kdekoliv na těle.

Adenom, Adenokarcinom

Jsou to často multilobulární, tuhé, tmavě zabarvené útvary kdekoliv na těle v souvislosti s mazovými a potními žlázkami. Apokrinní adenom/adenokarcinom nacházíme nejčastěji v perineální oblasti a na uchu jako tuhé, případně i ulcerované načervenalé útvary.

Skvamocelulární karcinom

Tyto karcinomy nejčastěji nacházíme na tlapkách, hlavě a trupu. Jedná se o tuhé, plakovité léze.

Fibrom/Fibrosarkom

Objevují se kdekoliv po těle, jsou dobře ohraničené a zasahují jen kůži a podkoží.

Hemangiom/Hemangiosarkom

Hemangiomy postihují kůži a jsou dobře ohraničené.

Hemangiosarkom často invaduje i kostní tkáň. Nejčastěji je nacházíme na končetinách jako oteklé, červené tuhé útvary.

Kožní lymfom

Objevuje se na distální části končetin jako generalizovaná alopecie, erytém. Léze jsou často pruritické.

Myxom a myxosarkom

Jedná se o vzácnou lézi, měkkou, špatné ohraničenou, v případě myxosarkomu s velmi špatnou prognozou.

Terapeutická doporučení:

Chirurgická excize: kompletně kurativní v případě mastocytomu, basaliomu, některých adenomů a hemangiomů.

Chirurgická excize s širokými okraji nebo amputace končetiny je doporučená v případě hemangiosarkomu, fibrosarkomu, skvamocelulárního karcinomu a adenokarcinomu. Současně je vhodná biopsie mízní uzliny k vyloučení metastáz.
V případě skvamocelulárního karcinomu, fibrosarkomu a adenokarcinomu je ke zvážení využití radioterapie.

Chordom

Nádor původem z notochordu se nejčastěji vyskytuje na špičce ocasu jako kulovitá, dobře ohraničené léze. Neoplazie je místně invazivní, ale metastazuje jen zřídka. Jsou ovšem popisovány i chordomy cervikální páteře, které způsobují kompresi míchy, slabost a ataxii kaudálně od místa léze. Chirurgické odstranění je v případě výskytu na ocase kompletně kurativní, v případě nálezu v krční oblasti je často nemožné kompletní odstranění neoplazie, což zhoršuje prognózu.

Autor

Profil Lenka Vítězníková

MVDr. Lenka Vítězníková
Vetcentrum Duchek s.r.o.
K Hájům 946
15500 Praha 5
e-mail: l.viteznikova@vetcentrum.cz