Cíle společnosti

 1. Cílem Onkologické sekce je sdružovat veterinární lékaře věnující se problematice veterinární onkologie a pomáhat jejich dalšímu odbornému růstu.
 2. Umožnit všem svým členům vzájemné sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností v oblasti veterinární onkologie.
 3. Působit v oblasti dalšího onkologického vzdělávání veterinárních lékařů a přispívat k rostoucímu povědomí o veterinární onkologii a jejích diagnostických a terapeutických možnostech v ČR.
 4. Zlepšovat úroveň péče o veterinární onkologické pacienty a dostupnost informací o možnostech onkologické diagnostiky a terapie pro majitele těchto zvířat.
 5. Přispívat k principům medicíny založené na důkazech (evidence – based medicine) a na etických pravidlech ve veterinární onkologii v ČR.

Struktura společnosti

 1. Onkologická sekce je součástí ČAVLMZ a působí jako jedna z jejích odborných skupin.
 2. Sekce se setkává, dle impulzu od vedení sekce a dle potřeby.
 3. Úkolem vedení sekce je evidovat seznam členů, řídit práci sekce, informovat členy o chystaných projektech, koordinovat a evidovat aktivity sekce, reagovat na externí a interní podněty Onkologické sekce.
 4. Pro jednání s ostatními organizacemi pověřuje společnost předsedu nebo jeho zástupce, případně volí své zástupce pro tato jednání.
 5. Odborně vzdělávací akce organizuje předsednictvo ve spolupráci s dalšími členy Onkologické sekce, a vedením Asociace ČAVLMZ.

Členství v onkologické sekci

 1. Členem se může stát každý veterinární lékař, který je zároveň členem ČAVLMZ a má uhrazeny příspěvky ČAVLMZ.
 2. O využití finančních prostředků deponovaných na účtu ČAVLMZ rozhoduje shromáždění Onkologické sekce.
 3. Členství v Onkologické sekci zaniká v případě hrubém porušení stanov sekce, při zániku členství v ČAVLMZ, na vlastní žádost či při úmrtí člena.