Cíle společnosti

 1. Cílem Onkologické sekce je sdružovat veterinární lékaře věnující se problematice veterinární onkologie a pomáhat jejich dalšímu odbornému růstu.
 2. Umožnit všem svým členům vzájemné sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností v oblasti veterinární onkologie.
 3. Působit v oblasti dalšího onkologického vzdělávání veterinárních lékařů a přispívat k rostoucímu povědomí o veterinární onkologii a jejích diagnostických a terapeutických možnostech v ČR.
 4. Zlepšovat úroveň péče o veterinární onkologické pacienty a dostupnost informací o možnostech onkologické diagnostiky a terapie pro majitele těchto zvířat.
 5. Přispívat k principům medicíny založené na důkazech (evidence – based medicine) a na etických pravidlech ve veterinární onkologii v ČR.

Struktura společnosti

 1. Onkologická sekce je součástí ČAVLMZ a působí jako jedna z jejích odborných skupin.
 2. Nejvyšším orgánem Onkologické sekce je shromáždění, které se koná jednou ročně. Termín konání shromáždění oznámí písemně (poštou, e-mailem či jinou obecně dostupnou informační cestou) předsednictvo společnosti.
 3. Onkologická sekce má pětičlenné předsednictvo – předsedu a čtyři zástupce. Předsednictvo společnosti je voleno shromážděním tajnou volbou. Funkční období je dvouleté. Do orgánů předsednictva může být volen každý člen sekce opakovaně.
 4. Úkolem předsednictva je evidovat seznam členů, řídit práci sekce, informovat členy o chystaných projektech, koordinovat a evidovat aktivity sekce, reagovat na externí a interní podněty Onkologické sekce.
 5. Pro jednání s ostatními organizacemi pověřuje společnost předsedu nebo jeho zástupce, případně volí své zástupce pro tato jednání.
 6. Odborně vzdělávací akce organizuje předsednictvo ve spolupráci s dalšími členy Onkologické sekce, případně jinými odbornými subjekty.

Členství v onkologické sekci

 1. Členem se může stát každý veterinární lékař, který je zároveň členem ČAVLMZ a má uhrazeny příspěvky ČAVLMZ.
 2. O využití finančních prostředků deponovaných na účtu ČAVLMZ rozhoduje shromáždění Onkologické sekce.
 3. Zájemce o členství se přihlásí vyplněnou přihláškou předsednictvu Onkologické sekce.
 4. Členství v Onkologické sekci zaniká v případě hrubém porušení stanov sekce, při zániku členství v ČAVLMZ, na vlastní žádost či při úmrtí člena.

Přihláška do Onkologické sekce při ČAVLMZ [PDF; 0,11 MB]