Norma ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na management jakosti, aplikovatelná pro jakoukoliv organizaci ze všech oblastí výroby a služeb. ISO 9001 je založena na osmi principech managementu jakosti. Pokud jsou plně osvojeny, mohou významně přispět ke zvýšení výkonnosti veterinární praxe a také k jejímu úspěchu v našem konkurenčním prostředí.

Jedná se o dodržování procesních standardů od přijetí pacienta přes léčebnou péči, management praxe, další vzdělávání až po úklid veterinárního pracoviště. Dodržování standardních postupů usnadňuje komunikaci v týmu i s klienty, omezuje nechtěné chyby a posouvá poskytovanou péči na špičkovou úroveň.
Standardy neřeší jednotlivé diagnostické a léčebné postupy. Ty jsou plně v kompetencích ošetřujícího lékaře.
ČAVLMZ vychází ze standardů Americké asociace veterinárních nemocnic, které byly přizpůsobeny naším podmínkám. Účast v systému standardizace je dobrovolná.

8 PRINCIPŮ MANAGEMENTU JAKOSTI

  • Zaměření na zákazníka – organizace závisí na svých zákaznících, a proto potřebuje utvářet veškeré své aktivity s cílem splnit jejich požadavky a očekávání
  • Vůdcovství – je nutné pro zajištění jednoty záměrů a vedení
  • Zapojení zaměstnanců – umožňuje vytvořit vhodné prostředí, aby se všichni zaměstnanci mohli plně podílet na dosažení cílů organizace
  • Procesní přístup – zajišťuje dosažení obchodních cílů, zdrojů a aktivit, které jsou nezbytné pro optimální řízení procesů se znalostí jejich vstupů a výstupů a vzájemných interakcí
  • Systémový přístup k managementu – systematickým přístupem ke klíčovým aktivitám organizace je zajištěna účinnost a efektivnost jejího řízení
  • Trvalé zlepšování – osvojení si tohoto principu do každodenních aktivit organizace je základním předpokladem úspěchu v tvrdém konkurenčním prostředí trhu
  • Rozhodování na základě faktů – efektivní rozhodnutí jsou vždy založena na výsledku logických analýz konkrétních dat a informací
  • Vzájemně výhodné obchodní vztahy – pouze takovéto vztahy zajistí schopnost vytvářet hodnoty, které uspokojí všechny zúčastněné strany.